187 poster,  2 συνεδρίες,  15 ενότητες,  837 συγγραφείς,  165 ιδρύματα

ePostersLive® by SciGen® Technologies S.A. All rights reserved.

ΑΑ040
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΘΩΡΑΚΟΣ: ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΖΗΤΕΙΤΑΙ - ΤΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΕΛΕΙ Ο ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Πρωτεύουσες καρτέλες

Βαθμολογία

Δεν υπάρχουν ψήφοι

Στατιστικά

627 εμφανίσεις

 ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ  ΘΩΡΑΚΟΣ: ΠΟΤΕ ΚΑΙ  ΓΙΑΤΙ ΖΗΤΕΙΤΑΙ - ΤΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΕΛΕΙ Ο ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

 

  Ιωάννα Τρίτου1, Σοφία Στεφανάκη2, Νίκη Δερμιτζάκη2, Καλλιρόη Καλαιτζάκη1, Εμμανουήλ Σαμωνάκης2, Γεωργία Παναγιωτοπούλου1, Κωνσταντίνα Σκοπέτου2, Αγγελική Τζαγκαράκη2, Γεωργία Βλαχάκη2

 

 1.Ακτινολογικό τμήμα, Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης

 2.Παιδιατρική κλινική, Βενιζέλειο  Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης 

Εισαγωγή: Η απλή ακτινογραφία θώρακος (α/α) παραμένει η συνηθέστερα ζητούμενη απεικονιστική εξέταση στα παιδιά, ειδικά στο τμήμα επειγόντων. Μπορεί όμως, μερικές φορές να δημιουργήσει διαγνωστικά διλήμματα που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. Το υπερηχογράφημα (ΥΧ) αποτελεί εξελισσόμενη συμπληρωματική μέθοδο ή/και πρώτης γραμμής εξέταση στην μελέτη του παιδιατρικού θώρακα.

Σκοπός: Η περιγραφή των υπερηχογραφικών σημείων και ενδείξεων για τη διερεύνηση παθήσεων θώρακα στα παιδιά.

Υλικό-Μέθοδος: Στη διάρκεια 8 ετών μελετήθηκαν υπερηχογραφικά 342 παιδιά ηλικίας 2 μηνών–11 χρονών.

Όλοι οι ασθενείς προσήλθαν με παθολογική α/α:

* Ευρήματα πνευμονίας  * Ακτινοσκιερό ημιθωράκιο

* Ετερόπλευρη σκίαση * Κυστικές αλλοιώσεις πνεύμονα

* Διεύρυνση μεσοθωρακίου  * Ανύψωση ημιδιαφράγματος

* Παρασπονδυλική σκίαση  * Πνευμοθώρακας

Χρησιμοποιήθηκαν ηχοβολείς διαφόρων συχνοτήτων ανάλογα με την ηλικία, το σωματότυπο του παιδιού και το σημείο προσέγγισης. Η προσπέλαση ήταν η εξής:

•Υπερκλείδια,υπερστερνικά, παραστερνικά και διαστερνικά : άνω μεσοθωράκιο, θωρακικά αγγεία
•Ανάμεσα σε πλευρές (intercostal): μελέτη πνεύμονα, διαφράγματος, οπίσθιου μεσοθωρακίου
•Υποξιφοειδικά , υποδιαφραγματικά και οπίσθια παρασπονδυλικά: κάτω θωρακική κοιλότητα, οπίσθιο κάτω μεσοθωράκιο, διάφραγμα

Αποτελέσματα: Περιγράφηκαν τα διαγνωστικά και ΔΔ σημεία πύκνωσης και ατελεκτασίας

•Το ΥΧ απεδείχθη αξιόπιστη μέθοδος στην παρακολούθηση της πορείας πνευμονικών πυκνώσεων (λύση, νεκρωτική πνευμονία, απόστημα, διαφορετικής υφής και σταδίου παραπνευμονικές συλλογές).
•Σε διεύρυνση μεσοθωρακίου αναγνωρίστηκε φυσιολογικός, αλλά με ασυνήθη μορφολογία θύμος αδένας ή διογκωμένοι λεμφαδένες.
•Σε παρασπονδυλική σκίαση ανιχνεύθηκε μάζα οπισθίου μεσοθωρακίου.
•Τέλος, σε ετερόπλευρη ανύψωση ημιδιαφράγματος μελετήθηκε η κινητικότητά του και αναζητήθηκε υποκείμενη παθολογία 

Συμπεράσματα: Το ΥΧ αποτελεί εύκολα προσβάσιμη και επαναλήψιμη μέθοδο. Μπορεί να μειώσει τη χρήση ή/και να υποκαταστήσει την α/α στην παρακολούθηση των πυκνώσεων μειώνοντας το κόστος της ακτινοβολίας για τον παιδιατρικό ασθενή. Σε περιπτώσεις διερεύνησης μάζας, βοηθά στην αποφυγή άσκοπων εξετάσεων σε περιπτώσεις φυσιολογικού θύμου αδένα ενώ σε αντίθετη περίπτωση συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων κατευθύνοντας στη σωστή επόμενη απεικονιστική ή επεμβατική  μέθοδο. Τέλος, μπορεί να βοηθήσει στην παρακέντηση υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση και στη λήψη θεραπευτικής απόφασης.

ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ – ΥΧ ΣΗΜΕΙΑ (Εικ 1α,β,γ,δ και Εικ.4)

Εικ.1. Soft tissue- hepatization    sign, air bronchogram sign – τετραφασική κυματομορφή: Παιδί με πνευμονία ΑΡ όπου η πύκνωση  απεικονίζεται ως  “συμπαγής” ιστός (p) παρόμοιας ηχογένειας  με του γειτονικού σπληνός (s) (εικ.α,β,γ)

Γραμμοειδή, διακλαδιζομενα, και στικτά στοιχεία στο εσωτερικό της (βέλη- εικ.1β, 1γ) αντιπροσωπεύουν αεροβρογχόγραμμα. Αναδεικνύεται η χαρακτηριστική τετραφασική κυματομορφή των πνευμονικών αγγείων εντός της πύκνωσης με  Doppler  (ει.κ 1δ)

ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ –  ΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΑ : ΥΧ ΣΗΜΕΙΑ (Εικ 2α,β)

Εικ.2α,β: Ομαλά διακλαδιζόμενα αγγεία εντός της πνευμονικής πύκνωσης –ΔΔ σημείο με νεόπλασμα (εικ.2α) Συνωστισμένα και με παράλληλη διάταξη αγγεία ενδεικτικά απώλειας πνευμονικού όγκου (εικ.5β)

σε περίπτωση ατελεκτατικού πνεύμονα. Δεύτερο ΔΔ σημείο υπέρ της πνευμονίας, αποτελεί το δυναμικό αεροβρογχόγραμμα (δηλ. κατά τη διάρκεια της εξέτασης αναγνωρίζονται φυσαλίδες αέρα να κινούνται εντός των βρόγχων. Αρκετές φορές όμως, όπως και στην α/α είναι δύσκολη η ΔΔ πνευμονίας – ατελεκτασίας αφού μπορεί να συνυπάρχουν

ΝΕΚΡΩΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ (Εικ.3α,β,γ,δ)

Εικ.3 (α) Όρθια α/α: ανομοιογενής σκίαση ΔΕ μέσου και κάτω πνευμονικού πεδίου (αστερίσκοι), αφοριζόμενη από την οριζόντια μεσολόβιο σχισμή. Ουραία, πιο πυκνή σκίαση (βέλη), με συνοδό ασαφοποίηση του σύστοιχου ημιδιαφράγματος. (β) Η περιοχή των αστερίσκων στην (α) αντιστοιχεί σε ανομοιογενή πύκνωση με περιεχόμενες συρρέουσες άμορφες υπόηχες περιοχές  τήξης. (γ) Στην profil α/α το ουραίο τμήμα της πύκνωσης στην (α) αντιστοιχεί σε σκίαση (βέλη), πυκνότητας μαλακών μορίων, στο μέσο λοβό. (δ) Στο ΥΧ αντιστοιχεί σε ευμεγέθη, υποστρόγγυλο,  υπόηχο σχηματισμό με  σαφή όρια– εικόνα αποστήματος.

Η έγκαιρη ανίχνευση της  νεκρωτικής πνευμονίας συνδυάζεται με την αυξημένη παρακολούθηση του παιδιού και την επιθετικότερη θεραπεία  μια και η ύπαρξή της συνδέεται με την αύξηση της διάρκειας παραμονής του στο Νοσοκομείο. Μέχρι τώρα η gold standard εξέταση ήταν η ΥΤ, τώρα όμως το ΥΧ εισέρχεται δυναμικά θέλοντας να την αντικαταστήσει και να την περιορίσει στις περιπτώσεις που απαιτείται χαρτογράφηση για επεμβατικούς σκοπούς.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΙΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ (Εικ.4α,β,γ,δ)

Εικ.4: Ανύψωση ΑΡ ημιδιαφράγματος – τυχαίο εύρημα σε  α/α θώρακος σε κορίτσι 13 ετών νοσημευόμενο για εμπύρετρο (η α/α δεν είναι διαθέσιμη ) (α) Στεφανιαία τομή MRI σε ακολουθίαT2W, η οποία διενεργήθηκε για τη μελέτη της πορείας του φρενικού νεύρου. Ανυψωμένο αλλά πλήρες ΑΡ ημιδιάφραγμα (β) Φυσιολογική ΔΕ υπερηχογραφική κίνηση του ΔΕ ημιδιαφράγματος ( M-mode), (γ) σε αντίθεση με ΑΡ όπου παρατηρείται σχεδόν απούσα κίνηση του ημιδιαφράγματος κατά τη διάρκεια ήρεμης αναπνοής. (δ) Παράδοξη κινητικότητα (κίνηση μακριά από τον ηχοβολέα) όταν ο ασθενής εισπνέει απότομα (sniff test), ευρήματα ενδεικτικά παράλυσης . INSP: εισπνοή, EXP: εκπνοή

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ (Εικ.5α,β,γ)

Εικ 5: Ευμεγέθης ομοιογενής σκίαση εκτεινόμενη παραμεσοθωρακικά ΔΕ (εικ.5α, βέλη), αντιστοιχεί στο US στο ΔΕ λοβό του θύμου αδένα (Τ). . Μικρότερων διαστάσεων ελέγχεται ο ΑΡ λοβός. (εικ.γ – (Τ), βέλη). Ο θύμος μπορεί να έχει ποικίλες απεικονίσεις στην α/α, μερικές από τις οποίες είναι παθογνωμονικές.  Η χαρακτηριστική απεικόνιση του θύμου στο ΥΧ επιτρέπει την ασφαλή διάγνωση καθιστώντας τον περαιτέρω έλεγχο με άλλες μεθόδους άσκοπο

ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ (Εικ.6α,β,γ,δ)

Εικ.6: Το ΥΧ μπορεί να ανιχνεύσει ακόμα και πολύ μικρή ποσότητα πλευριτικού υγρού και να διακρίνει αν το περιεχόμενο είναι άνηχο (κύκλος, εικ.α), και με μεγαλύτερη ευαισθησία από την ΥΤ αν έχει ηχογενή στοιχεία (αστερίσκος) , ατελή (εικόνα β-βέλη) ή διαπλεκόμενα διαφραγμάτια που σχηματίζουν εγκυστώσεις (βέλη-εικ.γ), ενώ το περιεχόμενό της μπορεί να είναι τόσο πυκνό που να δίδει την εντύπωση συμπαγούς σύστασης (εικ.δ – αστερίσκοι). ΠΡΟΣΟΧΗ! To ΥΧ  ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ (ίσως σε μικρό βαθμό μόνο) να διαφοροποιήσει τη διιδρωματική συλλογή από την εξιδρωματική, γιατί ακόμα και μια άνηχη-«μαύρη» (απλή?) συλλογή μπορεί να περιέχει καθαρό πύον. Οι οδηγίες της Βρετανικής Εταιρείας Θώρακος(BTS )συνιστούν παροχέτευση σε συλλογές που μεγαλώνουν ή επηρεάζουν την αναπνευστική λειτουργία του παιδιού. ΜΠΟΡΕΙ να βοηθήσει όμως στην ασφαλέστερη, και περισσότερο αποτελεσματική παρακέντηση (αποφεύγεται λάθος σημείο, σημείο 

Εικ 7. (α) Όρθια   α/α - πνευμονία  άμφω (p) με  ασαφοποίηση ΔΕ  πλευροδιαφραγματικής γωνίας και πιθανή μικρή πάχυνση υπεζωκότα ΔΕ (βέλη),  ( β,γ) Στο ΥΧ αναγνωρίζεται η πύκνωση (p) με τα ομαλά διακλαδιζόμενα αγγεία στο εσωτερικό της (βέλη – εικ γ) και μικρή ποσότητα πλευριτικού υγρού η οποία εμφανίζει flow artifact (αστερίσκος - εικ β,γ)) σε color doppler λόγω της ελεύθερης κίνησης του πλευριτικού υγρού 

Αντίθετα μικρή συλλογή υγρού περιφερικά στη θέση της πιθανολογούμενης υπεζωκοτικής πάχυνσης στην α/α δεν εμφανίζει flow artifact στο color doppler, (εικ7.δ,ε) σημείο παθογνωμονικό εγκυστωμένης συλλογής (κίτρινος αστερίσκος). Το παιδί παρακολουθήθηκε με ΥΧ έως την πλήρη εξαφάνιση όλων των ευρημάτων αποφεύγοντας επανάληψη των α/α

Βιβλιογραφία:

•Nucharin S, Boaz K. Semin Ultrasound CT MRI 2013;34:274-285
•Coley BD. Radiol Clin N Am 2005;43:405-418
•Chiu CY, Wong KS, Lai SH, Huang YH, et al. Turk J Pediatr 2008;50:58-62  
•Lloyd T, Tang YM, Benson MD, King S. Spinal Cord 2006 44:505-508
Poster ID (π.χ.ΕΦΑΡΜΟΓΗΕπόμενοΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΤρέχον