65 poster,  261 συγγραφείς,  36 ιδρύματα

ePostersLive® by SciGen® Technologies S.A. All rights reserved.

ΑΑ7
ΥΠΟΔΟΡΙΟ TRASTUZUMAB (SC-TZM), PERTUZUMAB (PRM) KAI DOCETAXEL (DOC) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ (ΜΚΜ). ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πρωτεύουσες καρτέλες

Βαθμολογία

Δεν υπάρχουν ψήφοι

Στατιστικά

297 εμφανίσεις

ΥΠΟΔΟΡΙΟ TRASTUZUMAB (SC-TZM), PERTUZUMAB (PRM) KAI DOCETAXEL (DOC) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ (ΜΚΜ). ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στεφάνου Δ., Τριποδάκη Ε., Δρίζου Μ., Πρεβεζάνου Μ., Καπίρης Μ., Κόκκαλη Σ., Νάση Δ., Γεωργαντά Χ., Δέδε Μ., Βασιλοπαναγή Α., Αρδαβάνης Α.
Α' Παθολογικό-Ογκολογικό τμήμα και Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, ΑΟΝΑ "ο Άγιος Σάββας".

 

Εισαγωγή-Σκοπός: Η θεραπεία του HER2 θετικού ΜΚΜ αποτελεί πεδίο συνεχών εξελίξεων τις τελευταίες δύο δεκαετίες μετά την εισαγωγή του TZM. Ο συνδυασμός  TZM / PRM βελτίωσε θεαματικά τα αποτελέσματα της θεραπείας με βάση το ΤΖΜ, οδηγώντας σε διάμεσο διάστημα μέχρι την επιδείνωση (PFS) 18,7 μηνών και διάμεση ολική επιβίωση (OS) 56,5 μήνες, μετατρέποντας έτσι τον HER2 θετικό ΜΚΜ σε χρόνια νόσο (1). Στη συνέχεια, η εισαγωγή του υποδορίου TZM αρχικά στον πρώιμο καρκίνο μαστού συνέβαλε σημαντικά στην ευκολία χορήγησης με διατήρηση της αποτελεσματικότητας.

Παρουσιάζουμε τα πρώτα αποτελέσματα  από το συνδυασμό του SC-TZM / PRM / DOC σε HER2 θετικό ΜΚΜ στο κέντρο μας.

 

Ασθενείς και θεραπεία: Γυναίκες με ΜΚΜ ή τοπικά προχωρημένο μη χειρουργήσιμο, ECOG/PS≤2, HER2 θετικό (με ανοσοϊστοχημεία ή FISH/CISH), χωρίς να έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία, έλαβαν SC-TZM 600 mg / PRM 840 mg κατά τον C1 και 420 mg από τον C2, DOCETAXEL 75 mg/m2

και ακολούθως θεραπεία συντήρησης με SC-TZM 600 mg / PRM 420 mg μέχρι την προόδου νόσου ή μη αποδεκτή τοξικότητα. Οι επανεκτιμήσεις έγιναν κυρίως με αξονικές τομογραφίες θώρακος και κοιλίας ανάλογα με την κρίση του θεράποντος ογκολόγου. Τα καταληκτικά σημεία της μελέτης είναι οι PFS, OS καθώς και το προφίλ τοξικότητας. Για την ανάλυση επιβίωσης θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος Kaplan-Meier.

 

Αποτελέσματα:

Σαράντα έξι ασθενείς έλαβαν θεραπεία μεταξύ Απριλίου 2014 και Απριλίου 2017. Η ηλικία τους κυμαίνεται μεταξύ 37 και 86 ετών, με μέσο όρο τα 61,3 έτη. Ο διάμεσος αριθμός κύκλων SC-TZM / PRM / DOC και

SC-TZM / PRM που χορηγήθηκαν ήταν 6 (εύρος 2-12) και 11 (εύρος 0-42) αντιστοίχως, όπως παρουσιάζεται στα διαγράμματα 1 και 2.

Δεν παρατηρήθηκε τοξικός θάνατος. Η τοξικότητα ήταν η αναμενόμενη και κατά τη φάση της χημειοθεραπείας και κατά τη συντήρηση. Δύο ασθενείς παρουσίασαν ελάττωση του κλάσματος εξώθησης της αριστερής κοιλίας, που αποκαταστάθηκε με δίμηνη διακοπή της θεραπείας.

Με διάμεση παρακολούθηση 24 μήνες, 24 ασθενείς έχουν παρουσιάσει πρόοδο νόσο, εκ των οποίων 10 έχουν πεθάνει. Είκοσι ασθενείς συνεχίζουν τη θεραπεία, ενώ 2 αγνοούνται. Οι διάμεσες PFS και OS δεν έχουν επιτευχθεί (12+ μήνες PFS με τη μέχρι τώρα ανάλυση - ιδέ διάγραμμα 3).

 

Συζήτηση-Συμπεράσματα: Η υποδόρια χορήγηση του ΤΖΜ  έχει μελετηθεί αρχικά στον πρώιμο καρκίνο του μαστού, όπου βρέθηκε ισοδύναμη στην αποτελεσματικότητα με την ενδοφλέβια  και χωρίς επιβάρυνση της ασφάλειας (2). Επιπλέον, σε μελέτη φάσεως 3 επιβεβαιώθηκε η προτίμηση των ασθενών στην υποδόρια χορήγηση (3). Έκτοτε έχουν παρουσιαστεί πρώιμα αποτελέσματα στο MKM με τα ίδια συμπεράσματα (4,5).

Στην παρούσα μελέτη η προκαταρκτική ανάλυση δείχνει ότι η αντικατάσταση του IV-TZΜ από SC-TZM στο συνδυασμό SC- TZM / PRM / DOCETAXEL είναι ασφαλής, ενώ η διαφαινόμενη δραστικότητα είναι ανάλογη του ιδίου συνδυασμού με IV-TZΜ. Η εξοικονόμηση πόρων από την υποδόρια χορήγηση του TZM έχει αποδειχθεί (6).

 

Βιβλιογραφία

1.Swain, Lancet Oncol 2013
2.Jackisch, Ann Oncol 2015
3.Pivot, Ann Oncol 2014
4.Woodward, SABCS 2016
5.Kümmel, SABCS 2016
6.Mylonas, e-poster, 21st PanHellenic Forum of Clinical Oncology Hellenic Society of Medical Oncology (HeSMO, 23-25 april 2015 Athens)
Poster ID (π.χ.ΕΦΑΡΜΟΓΗΕπόμενοΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΤρέχον